Opće Informacije

Putnička Agencija Magellan

Opći uvjeti organizacije putovanja

Prijave i uplate

Putnik se za putovanje koje organizira MAGELLAN može prijaviti u poslovnici MAGELLANA, telefonom, telefaksom i/ili kod ovlaštenog subagenta. Vaša prijava postaje punovažnom potpisivanjem prijavnice-ugovora za putovanja ili uplatom predujma i dobivanjem potvrde rezervacije/ugovora. Prilikom prijave uplaćuje se 30% cijene aranžmana (po osobi), osim ako u programu nije drukčije navedeno ili Ugovorom nije drugačije dogovoreno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja za srednje škole i fakultete, odnosno najkasnije 15 dana za osnovne škole, osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje). Potpisivanjem ugovora, odnosno vouchera, odnosno prijavnice u klauzuli “Upoznat(a) sam i suglasan(a)” s uvjetima rezervacije putovanja i pojedinostima programa kao i ponudom osiguranja” prihvaćate u cijelosti ove uvjete rezervacije putovanja, pa Vas molimo da ih pažljivo proučite. Za putovanje se može prijaviti do roka kojim je to utvrđeno u našoj ponudi prema Školi. Ugovor se potpisuje u dva primjerka od kojih jedan zadržava putnik, a drugi MAGELLAN te agencija ne jamči raspoloživost slobodnih mjesta za putovanje nakon zadnjeg roka prijave. Kod prijave u roku kraćem od 30 dana do putovanja, uplaćuje se 100 % iznosa. Spomenuti će se način plaćanja primjenjivati u svim slučajevima osim ako u aranžmanu, a s čijim je sadržajem putnik temeljito upoznat prije potpisa ugovora, nije navedeno drukčije plaćanje.

Cijena i sadržaj aranžmana

Cijene aranžmana izražene su u kunama. Cijena aranžmana u pravilu uključuje (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, smještajne i ugostiteljske usluge, pratitelja i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka, te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana NE uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, ako nisu navedeni u rubrici pod “cijena uključuje”. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku MAGELLAN-a, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršitelju usluga na licu mjesta. Prijavni dokument obvezuje MAGELLAN na izvršenje svih usluga navedenih u aranžmanu, i to u opsegu i sadržaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju iznimnih okolnosti – više sile. Izvršenje posebnih usluga, koje putnik zahtjeva, MAGELLAN će preuzimati ovisno o mogućnosti izvršenja, te će ga usluge obvezivati jedino ako se u ugovoru izričito obvezao na izvršenje.

Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti KUNE i stranih valuta. MAGELLAN može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon tiskanja programa ili potpisivanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva više od 3% u odnosu na dan tiskanja, ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, te promjene drugih kalkulativnih elemenata (primjerice u slučaju porasta cijene goriva). MAGELLAN je sve programe za maturalna putovanja za sezonu 2015/16 kalkulirao po tečaju EUR-a za HRK na dan 10.09.2015. MAGELLAN može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno, što se može dogoditi i neposredno pred polazak. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10%, najkasnije u roku od dva dana od dostavljene pismene ili usmene obavijesti. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s novom cijenom. Naše cijene su rezultat ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi. Kod aranžmana gdje je uključen charter zrakoplov MAGELLAN ima pravo otkazati putovanje i to najkasnije 21 dan prije polaska ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, odnosno 90% kapaciteta charter zrakoplova.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u MAGELLANOVIM programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. MAGELLAN ne preuzima odgovornost za bilo koju informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na programima, a dobivena je od strane treće osobe.

Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće MAGELLAN će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev u pogledu smještaja (komfor, orijentacija sobe, kat, i sl.), ali ne može garantirati ispunjenje dodatnog zahtjeva. U smještajne kapacitete nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drukčije navedeno, a ako je dozvoljeno, može se tražiti doplata.

Manji broj osoba nego što je bilo predviđeno

Prilikom rezervacije programa definira se cijena programa, a na osnovu broja putnika koji idu na putovanje. MAGELLAN u svojim programima stavlja različite cijene programa, a na osnovu različitog broja putnika. Ukoliko dođe do manjeg broja putnika negoli je prilikom rezervacije to utvrđeno, putnik plaća veću cijenu ovisno o skali broj osoba-cijena koja je navedena u programu putovanja i u Ugovoru. Putnik je dužan prihvatiti veću cijenu na osnovu skale broj osoba-cijena, a ako ne prihvati onda se smatra kako je odustao od putovanja. Ukoliko dođe do smanjenja broja putnika više od minimalnog broja putnika koji je naveden u programu, MAGELLAN radi novu kalkulaciju i putnike obaviještava o cijeni putovanja te se primjenjuju prava i obveze iz poglavlja “pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijene”.

Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman u posljednjih mjesec dana, MAGELLAN zadržava od ukupne cijene aranžmana sljedeće iznose: od 30 do 23 dana prije polaska 20% cijene aranžmana, od 22 do 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, od 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana , od 7 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana. Promjena datuma polaska i tipa sobe/apartmana smatra se, u smislu ovih uvjeta, otkazom rezervacije. Dodatno, za školska putovanja, srednje škole: agencija Magellan zadržava 400,00 Kn /manipulativni troškovi/ za odustajanje od putovanja do mjesec dana pred polazak, a za osnovne škole: agencija Magellan vrši povrat svih sredstava ukoliko putnik odustane do mjesec dana pred polazak.

Osiguranje od rizika otkaza

Da biste izbjegli troškove u slučaju otkaza putovanja savjetujemo vam sklapanje osiguranja od rizika otkaza putovanja. Premije su različite obzirom koje Osiguranje izaberete. Više informacija zatražite od svog Agenta. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza premda putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Naše cijene uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, ali ne uključuju osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao niti osiguranje od rizika otkaza putovanja. Stoga preporučujemo da pri uplati aranžmana uplatite i navedena osiguranja. U slučaju da to zahtijevate, osiguranje možete ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili preko MAGELLANA, pri čemu MAGELLAN djeluje samo kao posrednik. Neovisno od toga u kojem osiguravajućem društvu kupujete osiguranje, bilo preko putničke agencije ili izravno od osiguravatelja, preporučuje se da pozorno proučite uvjete osiguranja prije kupnje. Tako ćete znati koji su rizici i u kojem obimu pokriveni osiguranjem te se ponašati, u slučaju da nastane osigurani slučaj, sukladno s uvjetima osiguranja radi ostvarivanja svojih prava.

Otkaz putovanja od strane MAGELLAN-a ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, MAGELLAN zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 30 dana prije putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa. MAGELLAN zadržava i pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko neposredno prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. MAGELLAN također zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija, elementarne nepogode i drugo na što MAGELLAN ne može utjecati), i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko MAGELLAN otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa.

Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju MAGELLAN. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. MAGELLAN-ov pratitelj će pomoći putniku u slučaju takve situacije, vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, MAGELLAN će posredovati u pribavljanju iste uz posebnu nadoplatu.

Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, zakona Republike Hrvatske, kao i propisa i zakona zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju

Zdravstvena zaštita putnika

Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inozemstvu u opsegu i po uvjetima koji su utvrđeni sporazumom države u kojoj putnik boravi i Republike Hrvatske, ako je takav sporazum potpisan. Informacije i tom pravu treba pribaviti prije polaska na put.

Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada (20 kg) osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijeti u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Putnik mora označiti svaki komad prtljage punim imenom i točnom adresom. Odštetni zahtjev za izgubljenom ili oštećenom prtljagom podnosi se izravno avio prijevozniku ili predstavniku MAGELLAN u odredištu. MAGELLAN neće odgovarati za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u hotelu. MAGELLAN neće odgovarati za putnikove dragocjenosti koje su uništene, ukradene ili izgubljene tijekom putovanja.

Reklamacije

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako uputi davatelju usluga na licu mjesta (recepciji hotela/apartmana, putničkoj agenciji na odredištu, prijevozniku) koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, tražite potvrdu iz koje se mora vidjeti da usluga nije pružena. Potvrdu priložite Vašoj pismenoj reklamaciji. Putnik je dužan uložiti pismenu reklamaciju najkasnije 8 dana nakon završenog putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon isteka tog roka, mora računati s tim da će za rješenje reklamacije trebati više vremena ili da se reklamacija neće moći uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacija na usluge u inozemstvu obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenja reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na mjestu odmora. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Iako vjerujemo da, u slučaju eventualne reklamacije, neće doći do sudskog spora, želimo vas izvijestiti da je za isti mjerodavno pravo Republike Hrvatske i stvarno nadležan sud u Splitu.

Obveze MAGELLAN-a

MAGELLAN je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. MAGELLAN je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu te odgovara zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. MAGELLAN će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više sile”. U takvim ćemo slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Ako bi i to bilo nemoguće ostvariti, molimo da uvažite činjenicu da nismo dužni pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta rezervacije.

Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju ne poštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za učinjenu štetu. MAGELLAN u takvim slučajevima ne snosi odgovornost za štetu. U slučaju nastale štete, putnik podmiruje iznos kod vlasnika ili na recepciji

Osiguranje jamčevine za turističke paket-aranžmane

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 08/96) MAGELLAN potvrđuje da kod Kvarner Wiener Stadtische Osiguranje d.d. ima uplaćeno Osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane, a koje se primjenjuje u slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja.

Izjava o povjerljivosti

Sukladno članku 25. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18) u svrhu omogućavanja učinkovite zaštite osobnih podataka MAGELLAN se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imam pravo i ovlast pristupa te da će iste osobne podatke isključivo koristiti u točno određenu svrhu.

MAGELLAN prikuplja osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje ugovornih obveza i te podatke dijelimo s trećim osobama kada je to neophodno za realizaciju dogovorenih usluga (zrakoplovni prijevoznici, autobusni prijevoznici, osiguravatelji, smještajni objekti, druge turističke agencije, banke).

MAGELLAN je upoznat da bilo kakvo neovlašteno ponašanje osobnim podacima kojima ima pravo pristupa u svojem radu predstavlja povredu ugovorne obveze.

Način plaćanja

1. Način

Jednokratna uplata do roka prijave (Gotovinska ili uplata na žiro račun)

2. Način

Obročno do polaska (Gotovinske ili uplate na žiro račun)

3. Način

Karticama – jednokratno ili s odgodom plaćanja

Podaci

Magellan doo

OIB: 61505465280

ID kod: HR-AB-21-060354999

IBAN: HR4823300031174139025

Savjeti

Opće

Radi Vaše sigurnosti budite strpljivi prilikom kontrole Vaše osobne i dodatne prtljage, ponesite samo 1 komad ručne prtljage.
Provjerite vrijeme prijave na let (check-in) koje zahtijeva Vaš avio prijevoznik, kako biste na vrijeme stigli obaviti sve formalnosti.

Domaći letovi:  doći u zračnu luku minimalno 1 sat prije leta.
Međunarodni letovi:  doći u zračnu minimalno 2 sata prije leta.

Dućani i restorani u zračnim lukama gotovo uvijek su otvoreni i tamo možete skratiti vrijeme do polaska Vašeg aviona.

Ne pakirati u ručnu prtljagu

oružje ili kopije oružja/igračke (metalne ili plastične)
škarice, noževe
pribor za brijanje (žileti, britvice)
alate
zapaljive materijale

Putno osiguranje

Prije putovanja provjerite da li Vaše putno osiguranje pokriva slijedeće: sve troškove liječenja ili samo djelomično (koje troškove), troškove lijekova i sl.
koje usluge transporta u slučaju ozljede (da li podrazumijeva prijevoz helikopterom u slučaju hitnosti ili slično prijevozno sredstvo)
troškove transporta kući u slučaju smrti

Putovnica

provjerite da li Vaša putovnica vrijedi 6 mjeseci od ulaska u planiranu destinaciju
fotokopirajte putovnicu i pohranite fotokopiju odvojeno od putovnice
provjerite da li Vam je potrebna viza za putovanje u željenu destinaciju
ako je viza potrebna, provjerite da li imate slobodnu stranicu u putovnici za upisivanje vize
ponesite neko drugo sredstvo identifikacije (osobna iskaznica) Kada ste stigli…
pohranite putovnicu u hotelski sef (fotokopiju nosite sa sobom)

Novac

budite sigurni da imate dovoljno novaca za pokrivanje Vaših planiranih troškova
kreditne kartice (provjerite do kada vrijede, posebno zabilježite brojeve kartica)
ne nosite sve kartice sa sobom, ostale pohranite u hotelski sef

Kada ste stigli…

nosite samo iznos novaca koji Vam je dovoljan za taj dan
ako morate nositi veću količinu novca, podijelite ju sa nekim tko je sa Vama
stavite novac u novčanik ili u siguran džep sa unutarnje strane odjeće
ostatak novaca ili čekova pohranite u hotelskom sefu

Zrakoplovne karte

kupite povratnu kartu
provjerite još jednom datum i vrijeme polaska i povratka, brojeve letova, vrijeme polaska i povratka

kada ste stigli…

pohranite avio kartu na sigurno mjesto (sef)

Ako vas pokradu

prijavite nestanak ili krađu u najbližoj policijskoj postaji i tražite pismenu potvrdu (zbog osiguranja)
novac/čekovi – nazovite svoju banku oko transfera novca i poništavanja kreditnih kartica
avio karte / voucheri – kontaktirajte Vašu putničku agenciju

Droga

izbjegavajte dodir sa drogom
kazne su velike, a često uključuju i smrtnu kaznu
ne uzimajte tuđu prtljagu iz usluge
ne prelazite granicu u društvu nepoznatih osoba (npr. autostoperi)

Cjepivo

provjerite da li se trebate cijepiti za destinaciju u koju putujete
ponesite lijekove koje obično koristite po preporuci liječnika i stavite ih u svoju ručnu prtljagu
ponesite recept za lijekove koje inače koristite

Politika privatnosti

Svrha i način prikupljanja osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrši se u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca.

Našu Internet stranicu moguće je pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te posjetitelj nema obvezu pružanja osobnih podataka kao uvjet korištenja stranice.

Osobne podatke posjetitelj samovoljno daje putem kontakt forme te ćemo ih koristiti u svrhu pružanja dodatnih informacija koje posjetitelj zatraži, izvršavanja ugovora i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge) i statističkog praćenja posjećenosti web stranice. Na osnovu dobivenih podataka u mogućnosti smo izvršiti potrebne usluge, mjere i aktivnosti.

Način korištenja osobnih podataka

Uz prethodnu suglasnost, osobni podaci bit će korišteni kako bismo vam pružili povratnu informaciju putem e-maila ili telefonskim putem, kao i informacije o novostima u ponudi za koje se na osnovu dobivenih podataka smatra da bi potencijalnom kupcu bile interesantne.

Isto tako, kako bismo omogućili personalizirani pristup, uz pristanak davatelja osobnih podataka, osobni podaci mogu biti proslijeđeni povezanim poduzećima. Osobni podaci u tom slučaju neće biti korišteni izvan povezanih poduzeća.

Prava i obveze pri davanju osobnih podataka

Davatelj osobnih podataka u svakom trenutku ima pravo zatražiti informacije o svojim podacima i način na koji su korišteni te zatražiti uklanjanje ili izmjenu podataka.

Kontakt za provjeru i izmjene: [email protected]

Internetska stranica štiti osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Korištenje osobnih podataka obvezno je pri sklapanju ugovora te za rješavanje zahtjeva ili prigovora davatelja osobnih podataka.

Cookies (Kolačići)

“Cookies” su datoteke koje web stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk računala korisnika putem web preglednika (ukoliko korisnik to dopusti), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje preglednika korisnika, te za praćenje učestalosti korištenja web stranice.

Magellan koristi “cookies” za prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Ukoliko posjetitelj ne želi upotrebu “cookies”, moguće ih je ukloniti na računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se posjetitelj koristi. Međutim, to može onemogućiti funkcioniranje pojedinih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u pregledniku koji se koristi. Više informacija moguće je pronaći na stranicama preglednika ili na www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Ovo web sjedište koristi Google Analytics, alat za web analitiku. Google Analytics također koristi Kolačiće. Google Analytics se koristi kako bi unaprijedili vaše korisničko iskustvo

Odbijanje kolačića

Za odbijanje kolačića možete koristiti plugin dostupan ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Promjene u Izjavi o privatnosti

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.

Kontakt

Detaljnije informacije moguće su putem: [email protected]

Kontakt

Radnim danom
od 08:00 do 16:00 sati

Poštovani,
Zbog trenutne epidemiološke situacije i shodno preporukama, organizirali smo rad od kuće. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj: +385 21 339 025 radnim danom (pon-pet) od 09-13h te putem mail adrese [email protected]

Imate li pitanje za nas?
Molimo unesite ime!
Molimo unesite važeću email adresu!
Molimo unesite poruku!
Opći podaci

OIB: 61505465280 | IBAN: HR0324070001100537264
OTP SWIFT: OTPVHR2X | ID kod: HR-AB-21-060354999